Algemene voorwaarden MOBIwerk B.V. 2015

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en opleidingen die door MOBIwerk B.V. worden verzorgd.

Aanmelding
 • 1. Aanmelding voor een cursus kan telefonisch of per mail.
 • 2. Inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend te worden door de kandidaat.
 • 3. Bij inschrijving via een bedrijf dient een bevoegd persoon tevens akkoord te geven d.m.v. een handtekening en/of bedrijfsstempel.
 • 4. MOBIwerk B.V. kan, zonder opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.

Cursussen
 • 5. MOBIwerk verzorgt de cursus overeenkomstig de in zijn documentatie en/of offerte omschreven methoden.
 • 6. MOBIwerk draagt zorg voor het bij de opleiding behorend eventuele lesmateriaal.

Annulering cursussen en/of opleidingen
 • 7. Annulering van de inschrijving voor een cursus is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna zal geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 • 8. Indien een cursist niet op de opleiding verschijnt zonder aan punt 7. te hebben voldaan, wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht.
 • 9. Bij onvoldoende deelname aan een cursus heeft MOBIwerk B.V. het recht de cursus te annuleren.

Annulering algemeen
 • 10. Annuleren dient persoonlijk of telefonisch (niet via sms of e-mail) tijdens kantoortijden van MOBIwerk B.V. te gebeuren. Annuleren kan enkel via het kantoor MOBIwerk B.V. Annuleren via de instructeur of docent is niet mogelijk. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet gerekend als werkdagen.
 • 11. MOBIwerk B.V. heeft het recht om de opleidingen te verplaatsen.

Betaling
 • 12. Betaling dient vooraf aan de cursus en/of opleiding te geschieden.
 • 13. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, behoudt MOBIwerk B.V. zich het recht om de besproken opleiding of cursus te annuleren en om 10% van het factuurbedrag te factureren als zijnde administratie kosten.
 • 14. Indien de cursist in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan MOBIwerk B.V. de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Mobiwerk B.V. is dan gerechtigd om het bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtigde als de buitengerechtelijke kosten.
 • 15. Door MOBIwerk B.V. verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • 16. De cursist dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en alle voor de betreffende cursus en/of opleiding wettelijk verplichte documenten bij zich te dragen.
 • 17. Indien een cursist slechts een gedeelte van de cursus en/of opleiding waarvoor hij/zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, zal geen restitutie van cursus gelden plaatsvinden.
 • 18. MOBIwerk B.V. volgt m.b.t. de examenaanvraag de regels van het desbetreffende exameninstituut.
 • 19. Indien een cursist zich te laat voor een cursus afmeldt, te laat op een cursus verschijnt of in het geheel niet aanwezig is, zal het volledige cursusgeld worden berekend.
 • 20. Wanneer een cursus en/of opleiding buiten de schuld van MOBIwerk B.V. geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld bij het niet in het bezit hebben van een geldig legitimatiebewijs op de dag van de cursus, vindt er geen restitutie plaats van reeds betaalde cursusgelden.

Aansprakelijkheden
 • 21.Indien de cursist tijdens de cursus en/of opleiding niet aan alle wettelijke eisen heeft voldaan, zullen daaruit voortvloeiende bekeuringen, schades en aansprakelijkheden op de cursist worden verhaald.
 • 22. MOBIwerk B.V. ziet af van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij ongevallen, overtredingen en daaruit voortvloeiende claims alsmede letsel ontstaan gedurende een cursus of opleiding waarbij de cursist voorafgaand aan de cursus reeds in het bezit is van alle wettelijk verplichte documenten om het tijdens de cursus gebruikte voertuig zelfstandig te mogen besturen (bijvoorbeeld V training, Nascholing Beroepschauffeur, HNR, Rijstijl Analyse, etc.).

Slotbepaling
Op alle geschillen tussen de cursist en MOBIwerk B.V. is het Nederlandse recht van toepassing.

Contact
MOBIwerk
Westvlietweg 110
2495 AD Den Haag
T: 070 82 00 567
E:info@mobiwerk.nl